BẢNG GIÁ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12 - THÁNG 8 MỚI NHẤT

Căn Hộ Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12
chung cư goldmark city
goldmark city
Hiện Tôi đang có 1 lượng lớn các Căn Hộ Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12. CT12A – CT12B – CT12C hang mới cập nhật giá rẻ nhất thị trường. Khách hàng được thương lượng giá trực tiếp giá khi làm việc

Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382  /  0936. 331. 662
Yho: kimkangn098

BẢNG GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12 THÁNG 8

Tòa
Tầng
Căn
Diện tích
Hướng
Giá gốc
Chênh
CT12
8
30
56,2
14,935
260
CT12
15
40
54,3
ĐN
14,5
260
CT12
15
22
73,6
ĐB
14,5
300
CT12
20
36
45
14
260
CT12
38
4
53,5
TN
11
290
CT12
12a
14
65,1
TB
14
250
CT12A
3
10
65,1
TB
14
250
CT12A
5
42
56,2
ĐN
14
230
CT12A
6
38
65,1
ĐN
14,5
320
CT12A
7
12
45
TB
14,5
190
CT12A
9
6
56,2
TB
14,935
300
CT12A
14
40
54,3
ĐN
14,5
200
CT12A
15
22
73,6
ĐB
14,5
260
CT12A
16
40
54,3
ĐN
14,5
260
CT12A
17
28
53,5
ĐB
14
290
CT12A
17
40
54,3
ĐN
14
220
CT12A
18
40
54,3
ĐN
14
260
CT12A
20
32
54,3
ĐN
14
240
CT12A
21
36
45
ĐN
13
210
CT12A
22
36
45
ĐN
13
210
CT12A
25
20
53,5
ĐB
13
270
CT12A
27
22
73,6
ĐB
12,5
370
CT12A
28
6
56,2
TN, TB
12,875
290
CT12A
32
6
56,2
TB
12,36
tt
CT12A
33
10
65,1
TB
12,5
260
CT12A
34
46
73,6
TN
12
320
CT12A
35
48
60,4
TN
12
240
CT12A
35
2
73,6
TN
12
310
CT12A
37
6
56,2
TB
11,33
310
CT12A
38
40
54,3
ĐN
11
270
CT12A
38
46
73,6
TN
11
320
CT12A
40
36
45
ĐN
11
250
CT12A
40
44
53,5
TN
11
270
CT12A
40
44
53,5
TN
11
260
CT12A
41
18
56,2
TB
11,33
250
CT12A
41
34
65,1
ĐN
11
280
CT12A
41
26
73,6
ĐB
11
230
CT12A
41
22
73,6
ĐB
11
240
CT12A
42
44
53,5
TN
10
260
CT12A
42
30
56,2
ĐN
10,3
300
CT12A
43
28
53,5
ĐB
11
240
CT12A
43
4
53,5
TN
11
270
CT12A
43
40
54,3
ĐN
11
200
CT12A
43
38
65,1
ĐN
11
250
CT12A
43
22
73,6
ĐB
11
240
CT12A
44
34
65,1
ĐN
11
250
CT12A
44
10
65,1
TB
11
200
CT12A
44
22
73,6
ĐB
11
240
CT12A
45
8
49,1
TB
10
190
CT12A
45
10
49,1
TB
10
190
CT12A
45
12
43,1
TB
10
180
CT12A
45
14
49,1
TB
10
180
CT12A
45
34
49,1
ĐN
10
230
CT12A
45
36
49,1
ĐN
10
230
CT12A
45
38
50,8
TN
10
230
CT12A
45
2
50,8
TN
10
180
CT12A
12A
42
56,2
ĐN
14,935
240
CT12B
2
14
65,1
TB
14
210
CT12B
3
40
54,3
ĐN
14
250
CT12B
3
22
73,6
ĐB
14,5
320
CT12B
4
24
60,4
ĐB
14
200
CT12B
4
38
65,1
ĐN
14
300
CT12B
4
38
65,1
ĐN
14
290
CT12B
8
6
56,2
14,42
230
CT12B
10
6
56,2
TB
14,935
260
CT12B
12
2
73,6
TN
14,5
330
CT12B
14
38
65,1
ĐN
14,5
330
CT12B
15
6
56,2
TB
14,935
260
CT12B
15
34
65,1
ĐN
14,5
290
CT12B
16
18
56,2
TB
14,935
280
CT12B
18
18
56,2
TB
14,42
270
CT12B
18
26
73,6
ĐB
14
270
CT12B
19
48
60,4
TN
14
250
CT12B
21
12
45
TB
13
190
CT12B
22
40
54,3
ĐN
13
240
CT12B
22
38
65,1
ĐN
13
350
CT12B
23
20
53,5
ĐB
13
230
CT12B
23
16
54,3
TB
13
140
CT12B
24
28
53,5
ĐB
13
280
CT12B
25
36
45
ĐN
13
220
CT12B
25
4
53,5
TN
13
320
CT12B
25
32
54,3
ĐN
13
270
CT12B
25
18
56,2
TB
13,39
320
CT12B
26
30
56,2
ĐN
12,875
320
CT12B
27
28
53,5
ĐB
12,5
280
CT12B
27
26
73,6
ĐB
12,5
300
CT12B
28
20
53,5
ĐB
12,5
280
CT12B
28
28
53,5
ĐB
12,5
300
CT12B
28
26
73,6
ĐB
12,5
310
CT12B
29
6
56,2
TB
12,875
290
CT12B
31
34
65,1
ĐN
12
270
CT12B
31
34
65,1
ĐN
12
260
CT12B
32
18
56,2
TB
12,36
260
CT12B
33
36
45
ĐN
12
240
CT12B
33
30
56,2
ĐN
12,36
320
CT12B
34
28
53,5
ĐB
12
260
CT12B
34
18
56,2
TB
12,36
300
CT12B
34
6
56,2
TB
12
260
CT12B
35
28
53,5
ĐB
12
260
CT12B
35
22
73,6
ĐB
12
310
CT12B
35
46
73,6
TN
12
310
CT12B
37
20
53,5
ĐB
11
320
CT12B
37
16
54,3
TB
11
310
CT12B
38
28
53,5
ĐB
11
320
CT12B
38
42
56,2
ĐN
11,33
330
CT12B
38
46
73,6
TN
11
TT
CT12B
40
22
73,6
ĐB
11
250
CT12B
42
18
56,2
TB
10,3
280
CT12B
42
22
73,6
ĐB
10
340
CT12B
43
38
65,1
ĐN
11
TT
CT12B
44
42
56,2
ĐN
11,33
300
CT12B
44
38
65,1
ĐN
11
250
CT12B
44
34
65,1
ĐN
11
230
CT12B
44
46
73,6
TN
11
270
CT12B
45
16
49,1
TB
10
200
CT12B
45
28
49,1
ĐN
10
200
CT12B
45
34
49,1
ĐN
10
200
CT12B
45
36
49,1
ĐN
10
190
CT12B
45
38
50,8
TN
10
200
CT12B
45
22
50,8
ĐB
10
180
CT12C
7
26
73,6
ĐB
14,5
240
CT12C
8
26
73,6
14,5
300
CT12C
11
16
54,3
TB
14,5
260
CT12C
12
30
56,2
ĐN-ĐB
14,935
280
CT12C
16
12
45
TB
14,5
190
CT12C
18
32
54,3
ĐN
14
TT
CT12C
18
30
56,2
ĐN
14,42
300
CT12C
19
32
54,3
ĐN
14
TT
CT12C
20
30
56,2
ĐN
14,42
350
CT12C
22
12
45
TB
13
190
ct12c
22
48
60,4
TN
13
230
CT12C
23
16
54,2
TB
13
240
CT12C
23
8
54,3
TB
13
250
CT12C
23
26
73,6
ĐB
13
340
CT12C
24
34
65,1
ĐN
13
360
CT12C
24
38
65,1
ĐN
13
TT
CT12C
24
22
73,6
ĐB
13
TT
CT12C
28
2
73,6
ĐB
14,5
330
CT12C
29
4
53,5
TN
12
320
CT12C
29
6
56,2
TB
12,875
280
CT12C
29
6
56,2
TB
12,875
290
CT12C
30
12
45
TB
12,5
190
ct12c
31
6
56,2
TB
12,36
260
CT12C
33
30
56,2
ĐN
12,36
310
CT12C
33
26
73,6
ĐB
12
310
CT12C
35
2
73,6
TN
12
330
CT12C
36
4
53,5
TN
11
300
CT12C
36
22
73,6
ĐB
11
280
CT12C
37
6
56,2
TB
11,33
280
CT12C
38
40
54,3
ĐN
11
310
CT12C
39
20
53,5
ĐB
11
280
CT12C
40
10
65,1
TB
11
270
CT12C
44
12
45
TB
11
190
CT12C
44
20
53,5
ĐB
11
190
CT12C
44
28
53,5
ĐB
11
190
CT12C
44
16
54,3
TB
11
190
CT12C
44
8
54,3
TB
11
190
CT12C
44
32
54,3
ĐN
11
190
CT12C
44
6
56,2
TB
11,33
190
CT12C
44
18
56,2
TB
11,33
190
CT12C
44
14
65,1
TB
11
230
CT12C
44
10
65,1
TB
11
230
CT12C
44
34
65,1
ĐN
11
300
CT12C
44
22
73,6
ĐB
11
240
CT12C
44
26
73,6
ĐB
11
240
CT12C
44
2
73,6
TN
11
TT
CT12C
45
2
50,8
TN
10
260
CT12C
45
8
49,1
TB
10
200
CT12C
45
14
49,1
TB
10
180
CT12C
45
16
49,1
TB
10
180
CT12C
45
2
50,8
TN
10
190
CT12C
45
14
49,1
TB
10
160
CT12C
12a
14
65,1
TB
14
230
Tag: Chung cư linh đàm, chung cu linh dam, chung cư vp5 linh đàm, chung cu vp5 linh dam, chung cư vp6 linh đàm, chung cu vp6 linh dam, chung cư hh1 linh đàm, chung cu hh1 linh dam, chung cư hh2 linh đàm, chung cu hh2 linh dam, chung cư hh3 linh đàm, chung cu hh3 linh dam, chung cư hh4 linh đàm, chung cu hh4 linh dam, chung cu hh linh dam, bán chung cư giá rẻ hà nội, chung cư hà nội giá rẻ, chung cư kim văn kim lũ, chung cư hà nội, chung cư hoàng mai, chung cư nhà ở xã hội, chung cư linh đàm webtretho, chung cư hh4 linh đàm lamchame, chung cư nhà ở xã hội, cần mua chung cư giá rẻ, bán chung cư giá rẻ, kim văn kim lũ ct12, chung cư bán đảo linh đàm, chung cư kim văn kim lũ ct11, chung cư kim văn kim lũ ct12, ki ốt chung cư linh đàm, căn hộ penhous chung cư linh đàm

 

CopyRight © BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Điện thoại: (+84) 0966.325.382 - 0936.331.662 Email: trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.chungcugiarehn.net/


Chung cư Hà Nội

| | | | | | |
Top